SHOP

Geen producten in je winkelmand.

Your address will show here +12 34 56 78
PRIVACY
Privacyverklaring Typisch RenateVersie 2019 1.0

 

Typisch Renate hecht grote waarde aan de bescherming van deprivacy van haar klanten en bezoekers. Typisch Renate zorgt erdan ook voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijken zorgvuldig wordt behandeld. Door persoonsgegevensaan Typisch Renate te verstrekken (via het contactformulier, pere-mail, telefoon, live of anderszins) gaat u ermeeakkoord dat Typisch Renate uw gegevens overeenkomstig dezePrivacyverklaring gebruikt en opslaat.

 

Artikel 1. Verantwoordelijkheid voor uw gegevens/Identiteit Typisch Renate (https://www.typischrenate.nl), gevestigd aan de Noorder Parallelweg 29 te Waalwijk (5141 GA), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67935214 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en opdrachtgevers. Renate den Engelse, het gezicht achter Typisch Renate, is de FunctionarisGegevensbescherming van Typisch Renate en is bereikbaar via info@typischrenate.nl of +31 (0)6-29195338

 

Artikel 2. Persoonsgegevens die verwerkt wordenTypisch Renate verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Typisch Renate en/of omdat u deze gegevens zelf aan Typisch Renate (heeft) verstrekt.Soort persoonsgegevensOverzicht van persoonsgegevens die Typisch Renate verwerkt:volledige namen, voor- en achternaam en roepnaam /geslacht / geboortedatum / geboorteplaats /adresgegevens / contactgegevens als:telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) / overigepersoonsgegevens en informatie die u zelf actiefverstrekt bijvoorbeeld door het invullen van eencontactformulier via de website, door het invullen vaneen vragenlijst, in correspondentie, live of telefonisch viasms of WhatsApp. In principe slaat Typisch Renate geeninformatie op over huidskleur, geloof, medischeproblematiek ed.ContactgeschiedenisTypisch Renate verwerkt gegevens over het contact. Het gaat daarbij om:1. Waarover ging het contact – inhoud2. Wanneer was het contact en met wie3. Via welke wijze was er contact (live, post, telefoon, email, WhatsApp)4. Wat zijn de te ondernemen acties n.a.v. het contact.

 

Artikel 3. Doel en basis van de grondslag waarop Typisch Renate persoonsgegevens gebruiktTypisch Renate gebruikt persoons- en contactgegevens om haar dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren, om een overeenkomst aan te gaan en uit te kunnen voeren, om kwaliteit te kunnen leveren en te kunnen garanderen, om haar dienstverlening te verbeteren, om betalingen af te kunnen handelen, om contact te kunnen leggen en (beperkte) marketing activiteiten uit te kunnen voeren. Voordat Typisch Renate gegevens verwerkt, vraagt zij uw toestemming hiervoor.

 

Artikel 4. Toestemming Door het ondertekenen van de offerte of opdrachtbevestiging, door gebruik making van het contactformulier op de website of dooranderszins persoonsgegevens aan Typisch Renate teverstrekken, geeft u aan dat u ermee akkoord gaat datTypisch Renate uw gegevens overeenkomstig dezePrivacyverklaring gebruikt en opslaat.

 

Artikel 5. Geautomatiseerde besluitvormingTypisch Renate neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Typisch Renate) tussen zit.

 

Artikel 6. Omgang met gegevensTypisch Renate neemt bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.:OpslagUw gegevens worden opgeslagen in de financiëleadministratie van Typisch Renate; in het e-mailprogramma, inde kalender en in (al dan niet uitgeprinte) Word en Excelldocumenten van Typisch Renate.  BeveiligingTypisch Renate heeft basale technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om website en IT-systemen veilig te gebruiken en om misbruik te voorkomen (door bescherming met een password/username en door gebruik making van een firewall).

 

GeheimhoudingTypisch Renate gaat zorgvuldig om met gegevens die Typisch Renate worden toevertrouwd en houdt deze geheim, alleen geautoriseerde personen mogen gegevens inzien en verwerken. Als u ondanks zorgvuldige omgang met gegevens het idee heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@typischrenate.nl

 

Artikel 7. Termijn van bewaren persoonsgegevensTypisch Renate bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Typisch Renate bewaart persoonsgegevens tot 7 jaar na datum van het te realiseren doel waarvoor de gegevens werdenverzameld, dit om na verloop van tijd nog te kunnenterugkijken en desgewenst een evaluatie uit te kunnenvoeren. Andere wetten dan de AVG zoals deBelastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek kunnentermijnen voorschrijven waaraan Typisch Renate zich invoorkomende gevallen zal dienen te houden.

 

Artikel 8. Vertrouwelijkheid/ Delen vanpersoonsgegevens met derdenTypisch Renate behandelt uw gegevens vertrouwelijk. Zeworden niet aan derden ter hand gesteld, dit gebeurtuitsluitend en alleen, na toestemming van deOpdrachtgever als dit nodig is voor de uitvoering van deOvereenkomst met de Opdrachtgever (bijv. in het gevalvan verhindering of waarneming bij ziekte), of als dat op grond van de wet is toegestaan, nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van fraude.

 

Artikel 9. E-mail en social mediaU kunt ervoor kiezen om met Typisch Renate te chatten en contact met Typisch Renate op te nemen via de social media pagina’s, zoals Facebook, LinkedIn of WhatsApp. Als u Typisch Renate via een van deze kanalen benadert, worden de gegevens in een beveiligde omgeving bewaard. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen, vraagt Typisch Renate u in een persoonlijk bericht uw gegevens met Typisch Renate tedelen. Typisch Renate kan dan controleren of ze met de juiste persoon in gesprek is. Op de gegevens die Typisch Renate van u krijgt via dezeplatforms is deze Privacyverklaring van toepassing. Hetgebruik van social media is zelf uw eigenverantwoordelijkheid. Deze Privacyverklaring is niet vantoepassing op hoe social mediaplatforms omgaan metde door u verstrekte data. Typisch Renate wijst u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Uniegevestigd zijn en gegevens opslaan buiten de EuropeseUnie. De Privacywetgeving van de Europese Unie geldtdan meestal niet. Typisch Renate raadt u aan om dePrivacyverklaring van deze kanalen goed door te nemen.

 

Artikel 10. Cookies of vergelijkbare andere techniekenTypisch Renate gebruikt geen cookies of vergelijkbaretechnieken.

 

Artikel 11. Rechten in het kader van gegevens inzien, aanpassen of verwijderenGegevens inzien of aanpassenU heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevensTypisch Renate verwerkt en om persoonsgegevens in te zien, tecorrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat hetrecht om toestemming voor de gegevensverwerking vanpersoonsgegevens door Typisch Renate in te trekken of om erbezwaar tegen te maken. Ook bestaat het recht opgegevensoverdraagbaarheid.Gegevens verwijderen en het recht om “vergeten te worden”In de volgende situaties heeft u het recht om degegevens die Typisch Renate van u heeft te laten verwijderen:1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor dedoeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijnverwerkt;2. De toestemming voor het verwerken is ingetrokken;3. Er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking;4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;5.Op grond van een wettelijke verplichting om depersoonsgegevens te wissen.Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,gegevensoverdraging persoonsgegevens of verzoek totintrekking van toestemming of bezwaar op deverwerking van persoonsgegevens kan gestuurd wordennaar info@typischrenate.nl

 

Artikel 12. Rechten in het kader van beperking van de verwerking van gegevensAls u van mening bent dat Typisch Renate uw gegevensonrechtmatig verwerkt of dat de door Typisch Renate verwerkte gegevens onjuist zijn, dan kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat degegevens niet meer mogen worden verwerkt. 

 

Artikel 13. Rechten in het kader van overdracht van gegevens (dataportabiliteit)U heeft het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

 

Artikel 14. AansprakelijkheidRenate den Engelse, noch Typisch Renate, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die u (wellicht) ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvindt zonder toestemming van Typisch Renate. Daarnaast kunnen eventuele onnauwkeurigheden in deze Privacyverklaring geen grond zijn voor enige juridische actie.

 

Artikel 15. KlachtTypisch Renate wil u er op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationaletoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Datkan via: https//: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Artikel 16. Aanpassing van de PrivacyverklaringTypisch Renate behoudt zich het recht voor om dePrivacyverklaring aan te passen, dat kan gebeuren ingeval van nieuwe wet- en regelgeving (rechtspraak) of ingeval van aanpassingen in de bedrijfsactiviteiten. Typisch Renate raadt u daarom aan deze Privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken.

 

Vragen?Heeft u vragen over deze Privacyverklaring, neem dancontact op met Typisch Renate via info@typischrenate.nl

 

 

Privacy Statement Typisch Renate

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon.De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:Gewone persoonsgegevens:·         Naam·         Adres·         Postcode·         Woonplaats·         BSN-nummer·         E-mailadres·         Kentekengegevens·         IP-adresBijzondere persoonsgegevens:·         Ras·         Godsdienst·         Seksuele leven·         Politieke opvatting·         Gezondheid·         Lidmaatschap van een vakvereniging·         Strafrechtelijk gedrag·         Genetische gegevens·         Biometrische gegevens·          Typisch Renate zal u nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens en verwerkt derhalve ook geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens?

Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc. Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

 

Hoe verzamelt Typisch Renate persoonsgegevens?

Typisch Renate verzamelt  nooit persoonsgegevens zonder uw toestemming.Typisch Renate verkrijgt uw gegevens door het achterlaten van informatie in (intake)formulieren of via direct contact met u.

 

Hoe gaat Typisch Renate om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door Typisch Renate. Dit houdt in dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien. Uw gegevens worden Typisch Renate niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder dat de wet of de handhaving daarvan Typisch Renate daartoe verplicht. U heeft ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij Typisch Renat. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@typischrenate.nl

 

Met welk doel verzamelt Typisch Renatepersoonsgegevens?

Typisch Renate verzamelt en slaat informatie op van relaties om de relaties te kunnen onderhouden. Typisch Renate verzamelt en slaat informatie op van beoogde relaties om deze van dienst te kunnen zijn in verzoeken die kunnen leiden tot het aangaan van een relatie.Typisch Renate gebruikt uw gegevens dus om de relatie actief te kunnen onderhouden en te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Verder worden de gegevens gebruikt om u passende informatie te kunnen sturen.

 

Toestemming en bezwaar

Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat Typisch Renate alleen relevante en toegestane informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming. Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals vastgelegd bij Typisch Renate of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact op via info@typischrenate.nl