SHOP

Geen producten in je winkelmand.

Your address will show here +12 34 56 78
ALGEMENE VOORWAARDEN
Door ondertekening van de opdrachtbevestiging of door mondeling of schriftelijk akkoord bevinden van de offerte verklaart de opdrachtgever (degene die de betalingsverplichting op zich neemt) onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Typisch Renate, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.Op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Typisch Renate zijn deze Algemene Voorwaarden van kracht, tenzijuitdrukkelijk en schriftelijk afwijkend overeengekomen, conform het gestelde in lid 2 van dit artikel.

 

Opdrachtbevestiging

Typisch Renate bevestigt aan de opdrachtgever de mondeling of per e-mail toegezegde opdracht met een schriftelijke, door Typisch Renate ondertekende, opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging worden de afspraken met betrekking tot de opdracht weergegeven.Typisch Renate vraagt de opdrachtgever één exemplaar hiervan voor akkoord te tekenen en aan haar te retourneren. Na ontvangst hiervan door Typisch Renate geldt deze opdrachtbevestiging als een overeenkomst tussen Typisch Renate en de opdrachtgever.

 

Prijzen

In de opdrachtbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief 9% of 21% BTW en exclusief reis- en verblijfkosten.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Typisch Renate zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal daarbij zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte, eenduidige en verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst. Typisch Renate behoudt zich nadrukkelijk het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien de overeenkomst is aangegaan met hetoog op uitvoering door een bepaald persoon, zal Typisch Renate steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen (bijv. igv. ziekte) door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties na overleg met de opdrachtgever. opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke  opdrachtnemer, overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Typisch Renate te stellen. Typisch Renate heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het voorgaande lid genoemde verplichting evenals aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Aansprakelijkheid

Typisch Renate spant zich in, de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Typisch Renate staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de opdrachten. Het resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Typisch Renate vallen, als dat een gevolg is van de activiteiten van Typisch Renate. Typisch Renate kan daarom geen garanties geven met betrekking tot de verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de gegeven opdrachten. Met de ondertekening van de opdrachtbevestiging gaat zij een inspanningsverplichting aan.Typisch Renate accepteert derhalve geen enkele aansprakelijkheid als het resultaat van haar inspanningen onverhoopt niet blijkt te voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Typisch Renate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige directe schade ontstaan voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht of voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Vertrouwelijkheid

Typisch Renate en haar professionals verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever.Coachings- en intakegesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de coachee, trainee of opdrachtgever daar uitdrukkelijk  toestemming voor heeft gegeven.Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Typisch Renate en haar professionals en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.Op alle communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen is vertrouwelijkheid van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken gemaakt zijn, zijn alleen opdrachtgever en opdrachtnemer degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden wordt beheerd. Voor het verbreken van de vertrouwelijkheid door genoemde derden, kan deopdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gesteld.

 

Trainers Typisch Renate

Typisch Renate werkt met een beperkt aantal freelancers. Alle freelancers die voor Typisch Renate werken zijn door Typisch Renate zorgvuldig geselecteerd voor hun taak en specialist op hun vakgebied. Typisch Renate trainers hebben een trainersopleiding gevolgd en worden jaarlijks door Typisch Renate bijgeschoold ten aanzien van hun trainersvaardigheden.

 

Intellectuele eigendomsrechten trainingsmaterialen

Trainingsmaterialen, hand-outs voor de deelnemers en readers, die zijn gebruikt voor de uitvoering van trainingsopdrachten blijven het eigendom van Typisch Renate. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Typisch Renate.Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

 

Klachtenprocedure

Mocht opdrachtgever onverhoopt ontevreden zijn over de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap welke bij de uitvoering en/of voorbereiding van een traject betracht zijn door Typisch Renate, dan kan opdrachtgever bij Typisch Renate hierover schriftelijk of mondeling reclameren binnen acht dagen na de laatste trainingsdatum van een trainingstraject.Typisch Renate zal een ontvangen klacht vertrouwelijk behandelen.Typisch Renate zal de ontvangst van de klacht binnen een week bevestigen en binnen twee weken daarna contact opnemen met de opdrachtgever om te komen tot een afspraak over de afwikkeling van de klacht. Mocht Typisch Renate onverhoopt deze laatste termijn niet kunnen honoreren, dan stelt Typisch Renate de opdrachtgever hiervan op de hoogte vóór het verstrijken van die termijn.Wat Typisch Renate en opdrachtgever hebben afgesproken ten aanzien van de afwikkeling van de klacht zal Typisch Renate binnen twee weken na het maken van de afwikkelingsafspraak schriftelijk bevestigen aan opdrachtgever.Opdrachtgever heeft de mogelijkheid in beroep te gaan tegen de afwikkeling van de klacht bij een onafhankelijke derde t.w. AN-i, gevestigd op adres: Stoombootkade 24, 8701 KA Bolsward . Het oordeel van de onafhankelijke derde ten aanzien van de afwikkeling van de klacht is bindend voor Typisch Renate.Typisch Renate houdt een deugdelijke registratie bij de van de ontvangen klacht vanaf het moment van de ontvangst van de klacht. Typisch Renate registreert vanaf dat moment de gezette stappen door Typisch Renate om te komen tot een oplossing. Typisch Renate bewaart elke geregistreerde klacht gedurende een periode van twee jaar vanaf het moment van de ontvangst van de klacht.

 

Betalingsvoorwaarden

Typisch Renate brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Facturen dienen binnen de genoemde betalingstermijn te worden voldaan, bij gebreke waarvan Typisch Renate 1% per maand rente over het uitstaande bedrag bij de opdrachtgever in rekening zal brengen. In het geval Typisch Renate de invordering van het verschuldigde bedrag aan haar juridisch adviseur uit handen dient te geven, zal de opdrachtgever alle kosten die daardoor gemaakt worden aan Typisch Renate vergoeden.

 

Annuleren door de opdrachtgever bij incompany trainingen

Typisch Renate verstaat onder annuleren het beëindigen van de opdracht of het verplaatsen van één of meer trainingsdata. Typisch Renate neemt alleen schriftelijke annuleringen in behandeling. Indien annulering 30 dagen voor de geplande (eerste) aanvangsdatum van de opleiding/training plaatsvindt, brengt Typisch Renate € 100 administratiekosten in rekening. Bij annulering tot 14 dagen voor de geplande (eerste) trainingsdatum brengt Typisch Renate 50% van het totale overeengekomen bedrag in rekening. Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande (eerste) trainingsdatum kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag. Typisch Renate zal in dat laatste geval de opdrachtgever houden aan betaling van het totale afgesproken bedrag, indien deze nog niet heeft plaatsgevonden.

 

Annulering door de opdrachtgever bij trainingen op basis van open inschrijving

Typisch Renate neemt alleen schriftelijke annuleringen in behandeling. Indien annulering 30 dagen voor de geplande (eerste) aanvangsdatum van de opleiding/training plaatsvindt, brengt Typisch Renate € 100 administratiekosten in rekening. Bij annulering tot 14 dagen voor de geplande (eerste) trainingsdatum brengt Typisch Renate 50% van het totale overeengekomen bedrag in rekening. Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande (eerste) trainingsdatum kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag. Typisch Renate zal in dat laatste geval de opdrachtgever houden aan betaling van het totale afgesproken bedrag, indien deze nog niet heeft plaatsgevonden.

 

Annuleren door Typisch Renate

Typisch Renate heeft het recht met opgave van redenen de opdracht te annuleren of door de opdrachtgever aangewezen deelnemers aan een training te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Typisch Renate betaalde bedrag, binnen 14 dagen vanaf het moment van de annulering.In het geval van trainingen op basis van open inschrijvingen kan een reden voor annulering zijn, dat te weinig deelnemers zich hebben aangemelde voor de training. Bij elke open inschrijving staat op de website vermeld wat het minimum aantal deelnemers is waarbij de training doorgang kan vinden.

 

Geschillen en toepasselijk recht

De tussen Typisch Renate en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de uitvoering daarvan, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht. Typisch Renate neemt hiertoe het initiatief.Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan zal dit geschil aan de bevoegdheid van de rechtbank Oost-Brabant worden voorgelegd.

 

Waalwijk, januari 2017