Privacyverklaring & Algemene voorwaarden

PRIVACYVERKLARING TYPISCH RENATE

Typisch Renate hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en bezoekers. Typisch Renate zorgt er dan ook voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door persoonsgegevens aan Typisch Renate te verstrekken (via het contactformulier, per e-mail, telefoon, live of anderszins) gaat u ermee akkoord dat Typisch Renate uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt en opslaat.

Artikel 1. Verantwoordelijkheid voor uw gegevens/ Identiteit

Typisch Renate (http://www.typischrenate.nl), gevestigd aan de Noorder Parallelweg 29 te Waalwijk (5141 GA), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67935214 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en opdrachtgevers. Renate den Engelse, het gezicht achter Typisch Renate, is de Functionaris. Gegevensbescherming van Typisch Renate en is bereikbaar via info@typischrenate.nl of +31 (0)6-29195338

Artikel 2. Persoonsgegevens die verwerkt worden

Typisch Renate verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Typisch Renate en/of omdat u deze gegevens zelf aan Typisch Renate (heeft) verstrekt.

Soort persoonsgegevens

Overzicht van persoonsgegevens die Typisch Renate verwerkt: volledige namen, voor- en achternaam en roepnaam / geslacht / geboortedatum / geboorteplaats / adresgegevens / contactgegevens als: telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) / overige persoonsgegevens en informatie die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier via de website, door het invullen van een vragenlijst, in correspondentie, live of telefonisch via sms of WhatsApp. In principe slaat Typisch Renate geen informatie op over huidskleur, geloof, medische problematiek ed.

Contactgeschiedenis

Typisch Renate verwerkt gegevens over het contact. Het gaat daarbij om:

  1. Waarover ging het contact – inhoud
  2. Wanneer was het contact en met wie
  3. Via welke wijze was er contact (live, post, telefoon, email, WhatsApp)
  4. Wat zijn de te ondernemen acties n.a.v. het contact.

Artikel 3. Doel en basis van de grondslag waarop Typisch Renate persoonsgegevens gebruikt

Typisch Renate gebruikt persoons- en contactgegevens om haar dienstverlening naar behoren uit te kunnen voeren, om een overeenkomst aan te gaan en uit te kunnen voeren, om kwaliteit te kunnen leveren en te kunnen garanderen, om haar dienstverlening te verbeteren, om betalingen af te kunnen handelen, om contact te kunnen leggen en (beperkte) marketing activiteiten uit te kunnen voeren. Voordat Typisch Renate gegevens verwerkt, vraagt zij uw toestemming hiervoor.

Artikel 4. Toestemming

Door het ondertekenen van de offerte of opdrachtbevestiging, door gebruik making van het contactformulier op de website of door anderszins persoonsgegevens aan Typisch Renate te verstrekken, geeft u aan dat u ermee akkoord gaat dat Typisch Renate uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt en opslaat.

Artikel 5. Geautomatiseerde besluitvorming

Typisch Renate neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Typisch Renate) tussen zit.

Artikel 6. Omgang met gegevens

Typisch Renate neemt bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.:

Opslag

Uw gegevens worden opgeslagen in de financiële administratie van Typisch Renate; in het e-mailprogramma, in de kalender en in (al dan niet uitgeprinte) Word en Excell documenten van Typisch Renate.

Beveiliging

Typisch Renate heeft basale technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om website en IT-systemen veilig te gebruiken en om misbruik te voorkomen (door bescherming met een password/username en door gebruik making van een firewall).

Geheimhouding

Typisch Renate gaat zorgvuldig om met gegevens die Typisch Renate worden toevertrouwd en houdt deze geheim, alleen geautoriseerde personen mogen gegevens inzien en verwerken. Als u ondanks zorgvuldige omgang met gegevens het idee heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@typischrenate.nl

Artikel 7. Termijn van bewaren persoonsgegevens

Typisch Renate bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Typisch Renate bewaart persoonsgegevens tot 7 jaar na datum van het te realiseren doel waarvoor de gegevens werden

verzameld, dit om na verloop van tijd nog te kunnen terugkijken en desgewenst een evaluatie uit te kunnen voeren. Andere wetten dan de AVG zoals de Belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek kunnen termijnen voorschrijven waaraan Typisch Renate zich in voorkomende gevallen zal dienen te houden.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid/ Delen van persoonsgegevens met derden

Typisch Renate behandelt uw gegevens vertrouwelijk. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld, dit gebeurt uitsluitend en alleen, na toestemming van de Opdrachtgever als dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Opdrachtgever (bijv. in het geval van verhindering of waarneming bij ziekte), of als dat op grond van de wet is toegestaan, nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van fraude.

Artikel 9. E-mail en social media

U kunt ervoor kiezen om met Typisch Renate te chatten en contact met Typisch Renate op te nemen via de social media pagina’s, zoals Facebook, LinkedIn of WhatsApp. Als u Typisch Renate via een van deze kanalen benadert, worden de gegevens in een beveiligde omgeving bewaard. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen, vraagt Typisch Renate u in een persoonlijk bericht uw gegevens met Typisch Renate te delen. Typisch Renate kan dan controleren of ze met de juiste persoon in gesprek is. Op de gegevens die Typisch Renate van u krijgt via deze platforms is deze Privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media is zelf uw eigen verantwoordelijkheid. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. Typisch Renate wijst u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie gevestigd zijn en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De Privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. Typisch Renate raadt u aan om de Privacyverklaring van deze kanalen goed door te nemen.

Artikel 10. Cookies of vergelijkbare andere technieken

Typisch Renate gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Artikel 11. Rechten in het kader van gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens Typisch Renate verwerkt en om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om toestemming voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens door Typisch Renate in te trekken of om er bezwaar tegen te maken. Ook bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Gegevens verwijderen en het recht om “vergeten te worden”

In de volgende situaties heeft u het recht om de gegevens die Typisch Renate van u heeft te laten verwijderen: De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;

  1. De toestemming voor het verwerken is ingetrokken;
  2. Er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
  3. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  4. Op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan gestuurd worden naar info@typischrenate.nl

Artikel 12. Rechten in het kader van beperking van de verwerking van gegevens

Als u van mening bent dat Typisch Renate uw gegevens onrechtmatig verwerkt of dat de door Typisch Renate verwerkte gegevens onjuist zijn, dan kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

Artikel 13. Rechten in het kader van overdracht van gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Renate den Engelse, noch Typisch Renate, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die u (wellicht) ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvindt zonder toestemming van Typisch Renate. Daarnaast kunnen eventuele onnauwkeurigheden in deze Privacyverklaring geen grond zijn voor enige juridische actie.

Artikel 15. Klacht

Typisch Renate wil u er op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https//: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 16. Aanpassing van de Privacyverklaring

Typisch Renate behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen, dat kan gebeuren in geval van nieuwe wet- en regelgeving (rechtspraak) of in geval van aanpassingen in de bedrijfsactiviteiten. Typisch Renate raadt u daarom aan deze Privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken.

Vragen?

Heeft u vragen over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met Typisch Renate via info@typischrenate.nl

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN TYPISCH RENATE


Door ondertekening van de opdrachtbevestiging of door mondeling of schriftelijk akkoord bevinden van de offerte verklaart de opdrachtgever (degene die de betalingsverplichting op zich neemt) onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden hebben betrekking op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Typisch Renate, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Typisch Renate zijn deze Algemene Voorwaarden van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkend overeengekomen, conform het gestelde in lid 2 van dit artikel.

Opdrachtbevestiging
Typisch Renate bevestigt aan de opdrachtgever de mondeling of per e-mail toegezegde opdracht met een schriftelijke, door Typisch Renate ondertekende, opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging worden de afspraken met betrekking tot de opdracht weergegeven.
Typisch Renate vraagt de opdrachtgever één exemplaar hiervan voor akkoord te tekenen en aan haar te retourneren. Na ontvangst hiervan door Typisch Renate geldt deze opdrachtbevestiging als een overeenkomst tussen Typisch Renate en de opdrachtgever.


Prijzen
In de opdrachtbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief 9% BTW en exclusief reis- en verblijfkosten.

Uitvoering van de overeenkomst

Typisch Renate zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal daarbij zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte, eenduidige en verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst. Typisch Renate behoudt zich nadrukkelijk het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien de overeenkomst is aangegaan met het

oog op uitvoering door een bepaald persoon, zal Typisch Renate steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen (bijv. igv. ziekte) door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties na overleg met de opdrachtgever. opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke  opdrachtnemer, overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Typisch Renate te stellen. Typisch Renate heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het voorgaande lid genoemde verplichting evenals aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Aansprakelijkheid
Typisch Renate spant zich in, de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Typisch Renate staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de opdrachten. Het resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Typisch Renate vallen, als dat een gevolg is van de activiteiten van Typisch Renate. Typisch Renate kan daarom geen garanties geven met betrekking tot de verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de gegeven opdrachten. Met de ondertekening van de opdrachtbevestiging gaat zij een inspanningsverplichting aan.
Typisch Renate accepteert derhalve geen enkele aansprakelijkheid als het resultaat van haar inspanningen onverhoopt niet blijkt te voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Typisch Renate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige directe schade ontstaan voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht of voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Vertrouwelijkheid
Typisch Renate en haar professionals verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever.
Coachings- en intakegesprekken worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de coachee, trainee of opdrachtgever daar uitdrukkelijk  toestemming voor heeft gegeven.
Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Typisch Renate en haar professionals en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.

Op alle communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen is vertrouwelijkheid van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken gemaakt zijn, zijn alleen opdrachtgever en opdrachtnemer degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden wordt beheerd. Voor het verbreken van de vertrouwelijkheid door genoemde derden, kan de

opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gesteld.


Trainers Typisch Renate
Typisch Renate werkt met een beperkt aantal freelancers. Alle freelancers die voor Typisch Renate werken zijn door Typisch Renate zorgvuldig geselecteerd voor hun taak en specialist op hun vakgebied. Typisch Renate trainers hebben een trainersopleiding gevolgd en worden jaarlijks door Typisch Renate bijgeschoold ten aanzien van hun trainersvaardigheden.

Intellectuele eigendomsrechten trainingsmaterialen
Trainingsmaterialen, hand-outs voor de deelnemers en readers, die zijn gebruikt voor de uitvoering van trainingsopdrachten blijven het eigendom van Typisch Renate. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Typisch Renate.
Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Klachtenprocedure
Mocht opdrachtgever onverhoopt ontevreden zijn over de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap welke bij de uitvoering en/of voorbereiding van een traject betracht zijn door Typisch Renate, dan kan opdrachtgever bij Typisch Renate hierover schriftelijk of mondeling reclameren binnen acht dagen na de laatste trainingsdatum van een trainingstraject.
Typisch Renate zal een ontvangen klacht vertrouwelijk behandelen.
Typisch Renate zal de ontvangst van de klacht binnen een week bevestigen en binnen twee weken daarna contact opnemen met de opdrachtgever om te komen tot een afspraak over de afwikkeling van de klacht. Mocht Typisch Renate onverhoopt deze laatste termijn niet kunnen honoreren, dan stelt Typisch Renate de opdrachtgever hiervan op de hoogte vóór het verstrijken van die termijn.
Wat Typisch Renate en opdrachtgever hebben afgesproken ten aanzien van de afwikkeling van de klacht zal Typisch Renate binnen twee weken na het maken van de afwikkelingsafspraak schriftelijk bevestigen aan opdrachtgever.
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid in beroep te gaan tegen de afwikkeling van de klacht bij een onafhankelijke derde t.w. AN-i, gevestigd op adres: Stoombootkade 24, 8701 KA Bolsward . Het oordeel van de onafhankelijke derde ten aanzien van de afwikkeling van de klacht is bindend voor Typisch Renate.
Typisch Renate houdt een deugdelijke registratie bij de van de ontvangen klacht vanaf het moment van de ontvangst van de klacht. Typisch Renate registreert vanaf dat moment de gezette stappen door Typisch Renate om te komen tot een oplossing. Typisch Renate bewaart elke geregistreerde klacht gedurende een periode van twee jaar vanaf het moment van de ontvangst van de klacht.

Betalingsvoorwaarden
Typisch Renate brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Facturen dienen binnen de genoemde betalingstermijn te worden voldaan, bij gebreke waarvan Typisch Renate 1% per maand rente over het uitstaande bedrag bij de opdrachtgever in rekening zal brengen. In het geval Typisch Renate de invordering van het verschuldigde bedrag aan haar juridisch adviseur uit handen dient te geven, zal de opdrachtgever alle kosten die daardoor gemaakt worden aan Typisch Renate vergoeden.

Annuleren door de opdrachtgever bij incompany trainingen
Typisch Renate verstaat onder annuleren het beëindigen van de opdracht of het verplaatsen van één of meer trainingsdata. Typisch Renate neemt alleen schriftelijke annuleringen in behandeling. Indien annulering 30 dagen voor de geplande (eerste) aanvangsdatum van de opleiding/training plaatsvindt, brengt Typisch Renate € 100 administratiekosten in rekening. Bij annulering tot 14 dagen voor de geplande (eerste) trainingsdatum brengt Typisch Renate 50% van het totale overeengekomen bedrag in rekening. Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande (eerste) trainingsdatum kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag. Typisch Renate zal in dat laatste geval de opdrachtgever houden aan betaling van het totale afgesproken bedrag, indien deze nog niet heeft plaatsgevonden.

Annulering door de opdrachtgever bij trainingen op basis van open inschrijving
Typisch Renate neemt alleen schriftelijke annuleringen in behandeling. Indien annulering 30 dagen voor de geplande (eerste) aanvangsdatum van de opleiding/training plaatsvindt, brengt Typisch Renate € 100 administratiekosten in rekening. Bij annulering tot 14 dagen voor de geplande (eerste) trainingsdatum brengt Typisch Renate 50% van het totale overeengekomen bedrag in rekening. Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande (eerste) trainingsdatum kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag. Typisch Renate zal in dat laatste geval de opdrachtgever houden aan betaling van het totale afgesproken bedrag, indien deze nog niet heeft plaatsgevonden.

Annuleren door Typisch Renate
Typisch Renate heeft het recht met opgave van redenen de opdracht te annuleren of door de opdrachtgever aangewezen deelnemers aan een training te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Typisch Renate betaalde bedrag, binnen 14 dagen vanaf het moment van de annulering.
In het geval van trainingen op basis van open inschrijvingen kan een reden voor annulering zijn, dat te weinig deelnemers zich hebben aangemelde voor de training. Bij elke open inschrijving staat op de website vermeld wat het minimum aantal deelnemers is waarbij de training doorgang kan vinden.

Geschillen en toepasselijk recht
De tussen Typisch Renate en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de uitvoering daarvan, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht. Typisch Renate neemt hiertoe het initiatief.
Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan zal dit geschil aan de bevoegdheid van de rechtbank Oost-Brabant worden voorgelegd.

Waalwijk, januari 2017

Heeft u vragen over de algemene voorwaarden, neem dan contact op met Typisch Renate via info@typischrenate.nl